Skip to main content

Demografidataene er oppdatert, og har nå grunnkrets- kommune- og fylkesinndeling for 2024. Befolkningsframskrivningen er hovedalternativet fra SSB fra 01.01.2023. Matrikkelinformasjon, resterende SSB-tall og øvrige data er fra 31.12.2022.

Les mer om tjenesten og dataene her.

GeocacheOverflate er en cachet overflatemodell du bl.a. kan bruke som terreng (ground) i web scener, når du ønsker å vise overflaten (trær, bygninger etc.) istedenfor selve terrenget.

Les mer om tjenesten her.

Vi har rullet ut 3 nye bakgrunnskart-tjenester i UTM sone 35, med dekning i Finnmark. Dette er tjenestene Basis, Bilder og Gråtone, og finnes på formatet raster-tiles.

Les mer om bakgrunnskartene her.

Vi har utvidet uttrekkstjenesten for DOK-data (Det Offentlig Kartgrunnlaget), slik at man nå kan velge Esri filgeodatabase, SOSI eller DXF som leveranseformat. Les mer om tjenesten her.

Kartverket har i flere år planlagt å erstatte produktene Elveg og Vbase med ett nytt produkt, Elveg 2.0. Det har vært flere utsettelser, men nå har leveransene av de gamle datasettene fra Kartverket stoppet opp. Som erstatning for Elveg har vi begynt å produsere veinett og nettverksdata basert på data fra NVDB, og har ukentlig oppdatering mot tidligere hver måned. Du finner de nye nedlastbare dataene under kategorien "Vegnett".